Willekeurige afschrijving voor starters

De willekeurige afschrijving voor starters is bestemd voor ondernemers die recht hebben op de zelfstandigenaftrek voor starters. Voordeel is dat zelf kan worden bepaald in welk tempo op bedrijfsmiddelen wordt afgeschreven.

Wat is willekeurig afschrijven?
De ondernemer bepaalt zelf welk deel van een bedrijfsmiddel in een boekjaar wordt afgeschreven, onafhankelijk van de werkelijke levensduur. Zo kan er dus ook voor worden gekozen om direct tot aan de restwaarde af te schrijven. Normaal gesproken zou van een vast percentage per jaar worden uitgegaan.

De afschrijvingskosten komen ten laste van de winst. Met handig schuiven kan daardoor de hoeveelheid te betalen inkomstenbelasting worden beïnvloed.

Voorwaarden willekeurige afschrijving
De onderneming is een eenmanszaak, maatschap of VOF;
U heeft recht op de bijzondere zelfstandigenaftrek voor starters;
De bedrijfsmiddelen zijn verworven of voortgebracht in het jaar dat startersaftrek wordt genoten, of in het jaar daarvoor (de zogeheten aanloopfase).

Uitzonderingen
Willekeurig afschrijven mag niet bij bedrijfsmiddelen die zijn uitgezonderd van de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Goed om te weten: een personenauto mag u niet willekeurig afschrijven, een bestelauto wel.
De regeling wordt teruggedraaid als binnen vijf jaar niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan. Mocht het bedrag aan willekeurige afschrijvingen hoger zijn dan wat normaal gesproken zou zijn afgeschreven, dan wordt het verschil aan de winst toegevoegd. Uitzondering hierop vormt de geruisloze doorschuiving, overdracht of overgang.